กรมราชองครักษ์ ถนนราชวิถี เเขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303
โทรศัพท์ 0 2283 2700 โทรสาร 0 2283 2712  e-Mail : webmaster@radc.go.th