หน้าหลัก     อีเมล์      การจัดการความรู้     มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     ติดต่อเรา   ผู้ดูแลระบบ

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส

                    “ป่าพรุเสื่อมโทรม สะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียว พัฒนาได้ยั่งยืน”

ความเป็นมา
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2524
ความว่า

“...ด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปี ดินมีคุณภาพต่ำ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3 แสนไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกิน แม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบไพไรท์ทำให้เกิดกรดกำมะถันเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควร
ปรับปรุง
ดินให้ดีขึ้น ดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนา โดยให้มีหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษา และพัฒนาพื้นที่พรุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพรุในโอกาสต่อไป...”

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเริ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเอกสารบันทึกที่พระราชทานแก่สำนักงาน กปร.มีความตอนหนึ่งว่า

“…เดือนมกราคม 2525 เริ่มดำเนินการตั้ง“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง” และสร้างอ่างเก็บน้ำ “ใกล้บ้าน” สร้างเสร็จ 2526(ความจุ 2,250,000 ลูกบาศก์เมตร)...”

หลังจากที่ได้พระราชทานพระราชดำริแล้วได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สำนักงานกปร.ได้อนุมัติหลักการในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เมื่อวันที่6 มกราคม 2525

การดำเนินงานในกิจกรรมสำคัญ


      1. แกล้งดิน :“ดินทำงานแล้วดินจะหายโกรธ” ด้วยการทำให้ดินเปรี้ยวจัดแล้วใช้วิธีน้ำชะล้างความเป็นกรดหรือใช้หินปูนฝุ่นร่วมกับน้ำปรับสภาพดิน
      2. น้ำมันปาล์มพิกุลทอง : รูปแบบการจัดหาพลังงานทดแทนสู่ภูมิคุ้มกันด้านพลังงาน
      3.พัฒนาอาชีพที่สำคัญ
              - การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว
              - การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในสวนยาง
              - พันธุ์ข้าวทนเปรี้ยว : คัดเลือกจาก 1,000เหลือ 10 สายพันธุ์
              - การขุดยกร่องเพื่อปลูกพืชไร่ พืชผักไม้ผลในพื้นที่ดินเปรี้ยว

ผลสำเร็จจากการพัฒนา
        1. ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น
        2. เลี้ยงเป็ดเทศขุนเพิ่มรายได้
        3. ปรับปรุงพันธุ์สัตว์พื้นเมืองในหมู่บ้านรอบศูนย์และศูนย์สาขา
        4. ส่งเสริมการปลูกพืชผักให้แก่เกษตรกรโดยเลือกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพดินเปรี้ยวจัด เช่น พริกหยวก บวบเหลี่ยมมะระจีน
        5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านของจังหวัดนราธิวาส
            นำน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งผลิตโดยศูนย์มาทดลองใช้กับเรือประมงพื้นบ้านหาดนราทัศน์

 


ที่มา : http://www.ohmpps.go.th/prarajdumri.phpกรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กทม. 10303
โทร. 0 2283 2700   แฟกซ์ 0 2283 2712     e-Mail : Webmaster@radc.go.th